Samarbeidsutvalget - S.U.

Hvert år velges representanter til S.U - samarbeidsutvalget. Hva er det? Hva er deres oppgaver?

Utdrag fra : Petter Ingeberg, Samarbeidsutvalg i barnehagen 2006, Pedlex, Norsk Skoleinformasjon.

SAMARBEIDSUTVALGET

Samarbeidsutvalget skal først og fremst ivareta samarbeidet mellom bhg og foreldrene. Samarbeidsutvalget er ifølge forskriftene til barnehageloven et rådgivende, kontakt skapende og samordnede organ for de parter som på ulike måter har et ansvar for bhg drift og innhold. Utvalget består av foreldre/foresatte, ansatte i barnehagen og rep fra bhg eier.

- Bhg styrer har møte, tale og forslagsrett i samarbeidsutvalget. Vanlige forvaltningsregler tilsier at når styreren er saksbehandler for samarbeidsutvalget, bør styreren samtidig ikke være valgt medlem av utvalget og måtte stemme over egne forslag.

- Representanter for foreldre og ansatte velges for et år av gangen

- Det er mulig å bli gjenvalgt dersom man ønsker det

- Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv. Det er utvalget selv som bestemmer hvem som skal være leder og nestleder.

- Mange eiere har i instruks pålagt styreren og være sekretær for samarbeidsutvalget.

Oppgaver:

Samarbeidsutvalget skal ivareta samarbeidet mellom barnehagene og foreldrene, det er i følge forskriften til barnehageloven et rådgivende, kontaktskapende og samordnende organ for partene som på ulike måter har et ansvar for barnehagens drift og innhold.

Som rådgivende organ skal utvalget brukes aktivt i ulike spørsmål som angår barnehagen.På grunnlag av sine ulike ståsteder i forhold til barnehagen kan representantene i utvalget gi råd og komme med utspill.

Som kontaktskapende organ skal utvalget arbeide aktivt for å sette i gang tiltak som kan skape kontakt mellom de ulike partene som er knyttet til barnehagen. Dugnader, temakvelder og ulike markeringer sammen med barna, er eks på slike tiltak. Som kontakt skapende organ har samarbeidsutvalget også et ansvar for at barnehagen er kontakt skapende i forhold til lokalsamfunnet.

Som samordnende organ skal utvalget i ulike sammenhenger, også der det oppstår konflikter, arbeide for å finne frem til felles løsninger.

I følge bhg loven er samarbeidets oppgaver følgende:

Samarbeidsutvalget skal være med å drøfte bhg ideele grunnlag.De skal drøfte praktiseringen av formålet innen for de rammene som er gitt av formålsbestemmelsen, rammeplanen, eiers tilpasning av rammeplanen til lokale forhold og eventuelle særlige bestemmelser om livssyn.

I tillegg til å være et kontaktskapende organ for partene i bhg skal utvalget også arbeide for å fremme kontakt mellom barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget for hver bhg skal fastsette en årsplan for den ped. virksomheten. Det innebærer at utvalget aktivt skal være med på å utforme innholdet i årsplanen.

Bhg eier skal legge frem viktige saker for samarbeidsutvalget. Det er saker som er viktige for barnehagens innhold, virksomheten og forholdet til foreldrene, bhg eller lokalsamfunnet. Slike saker er blant annet forslag til budsjett, driftsendringer og utnyttelse av areal.

Samarbeidsutvalget skal påpeke overfor eieren, og kan melde fra til kommunen eller tilsynsmyndighet dersom bhg ikke drives innenfor de rammene som settes av gjeldende lover, forskrifter, bhg vedtekter og bhg budsjett.

Det er vanligvis styreren som innkaller til møter i samarbeidsutvalget. Møtene holdes til vanlig på ettermiddagstid i bhg lokaler. Den valgte leder er møte leder, og sekretær sørger for protokoll. Ved avstemning har hver representant en stemme, og vanlig flertallsvedtak gjelder. Ved stemmelikhet har leder dobbel stemme.