Vedtekter for Helgerud Barnegård.

Helgerud Barnegård as org. nr. 989323377 er en tre avdelings barnehage fra 24.07.2006.

EIERFORHOLD

På Helgerud drives Helgerud Barnegård AS en barnehage med barnehageplasser for barn
fra 0 – til 5 år.

Eier er Helgerud
Barnegård AS org,nr 989323377. Styret i AS er arbeidsgiver og har dermed
arbeidsgiveransvaret for barnehagen. Styret har ansvaret for driften av
barnehagen i henhold til gjeldende lover og forskrifter.

Barnehagens daglige
leder er arbeidsgivers representant i barnehagen.

FORMÅL

Virksomheten skal drives i samsvar med de til enhver
gjeldende lover, forskrifter, vedtekter, fastsatt budsjett og årsplan for
barnehagens pedagogiske virksomhet.

OPPTAKSMYNDIGHET

Daglig leder foretar opptak av barn i barnehagen.
Styret kan endre denne bestemmelsen.

OPPTAKSKRETS OG
OPPTAKSKRITERIER.

Opptakskriterier:

Funksjonshemmede barn og barnevernsbarn.Søsken av barn som har plass i barnehagen.Ansattes barn.Barn som er bosatt i Lier kommune og omegn utifra en heniktsmessig
alderssammensetning og forsikre en forsvarlig drift.

OPPTAKSPERIODE
OG OPPSIGELSESFRIST

Opptak av barn skjer hele året, men hovedsakelig ved
samordnet opptaksprosess. Daglig leder kan tilby barnehageplass etter kapasitet
utenom samordnet opptaksprosess. Beslutningen om opptak av barn i barnehagen og
tildeling av ledige plasser foretas av barnehagen etter skriftlig søknad iht.
Barnehagelovens bestemmelser om
samordnet opptaksprosess.

Oppsigelsestid er 3 måneder. Oppsigelse fra
barnehagens side krever saklig grunn og skal skje skriftlig. Dersom oppsigelser
fra barn eller personale gjør at fortsatt drift ikke er mulig, gjelder den
samme oppsigelsestiden på 3 måneder fra eier til foreldre. Det samme er
tilfelle dersom barnehagen opphører stenger. Dersom plassen sies opp før barnet
har tatt i bruk plassen er foreldrene pliktig til å betale inn
foreldrebetalingen for tre måneder.

FORELDREBETALING

Foreldrebetaling
skjer forskuddsvis innen den 1. i forkant av hver måned. Det betales for 11
måneder i året.

DEPOSITUM

Et depositum på kr.
3000 skal innbetales samtidig med at kontrakten underskrives. Depositumet står
på en felles depositumskonto og skal kunne benyttes til manglende betalt
foreldrebetaling.

9. KLAGEADGANG VED AVSLAG PÅ SØKNAD OM BARNEHAGEPLASS
VED HOVEDOPPTAK

Ved hovedopptak kan
søker klage over avslag på søknad om barnehageplass og på avslag om å få sitt
første eller andre ønske oppfylt.

Utenom hovedopptak
kan bare søkere til barnehagen med lovfestet rett til prioritet etter barnehageloven
13 klage dersom de ikke tilbys plass. Dette gjelder barn med nedsatt
funksjonsevne og barn som er fattet vedtak om etter nærmere bestemmelser i lov
om barneverntjenester.

Klagen må fremsettes
skriftlig for kommunen og må nevne hvilken avgjørelse det klages over og av de
grunner klagen støtter seg til. Klagefristen er 3 uker fra det tidspunkt
avgjørelsen som det skal klages over er kommet frem til søkeren. For den som
ikke har mottat underretning, løper fristen fra det tidspunktet vedkommende har
fått eller burde ha skaffet seg kunnskap om avgjørelsen.

Reglene for
klageadgang finnes i Forskrift om saksbehandlingsregler ved opptak i barnehage(
forskrift 2005 – 12 – 16 nr.1477)

10. SAMARBEIDSUTVALGETS SAMMENSETNING, MYNDIGHET M.V.

Samarbeidsutvalget skal
være en rådgivende, kontaktskapende og samordnede organ. Utvalget skal være med
på å drøfte barnehagens ideelle grunnlag og arbeide for å fremme kontakt mellom
barnehagen og lokalsamfunnet.

Samarbeidsutvalget skal forelegges saker og har rett til å uttale
seg i saker som er av viktighet for barnehagens innhold, virksomhet og
forholdet til foreldrene.Saker som gjelder ansettelser, opptak av barn og lignende skal
ikke behandles av samarbeidsutvalget.Samarbeidsutvalget skal ha 7 medlemmer. Med tre representanter fra
foreldrene, en fra hver avdeling med hver sin vara og to representant fra
de ansatte i tilegg til daglig leder og representant fra eier.Samarbeidsutvalget konstituerer seg selv og velger selv sin leder.
Som samarbeidsutvalgets vedtak gjelder det som flertallet av de møtende
har stemt for. Ved stemmelikhet gjelder det som lederen har stemt for. Er
lederen ikke tilstede, gjelder det som møte lederen har stemt for.Møter avholdes når leder finner det nødvendig, eller etter plan
fastsatt av S:U.

11. ÅRSPLAN

Årsplan utarbeides
av førskolelærerne og styrer i fellesskap og godkjennes av eier og foreldrerepresentantene.
Årsplan skal tilpasses lokale forhold og
utarbeides på grunnlag av Rammeplanen for barnehager.

12. LEKE OG OPPHOLDSAREAL.

Barnehagens totale
oppholdsareal er 232.5 kvm.

13. ÅPNINGSTID OG FERIE.

Barnehagen er åpent
fra kl. 7.00 til kl. 17.00 mandag til fredag. Barna skal være hentet til kl.
16.45.

Barnehagen er stengt
på helligdager, julaften, nyttårsaften, dagene mellom jul og nyttår, samt
dagene mellom palmesøndag og skjærtorsdag.

I løpet av året er
også barnehagen stengt 5 kurs og planleggingsdager. Foresatte vil senest 1
måned før bli orientert skriftlig om stenging i denne forbindelse.
Barnehageåret starter 1 august. Barna må ta 4 ukers ferie i løpet av året.
Barnehagen stenger to uker i juli, disse regnes som en del av barnas ferie.

14. HMS

Rutiner for
internkontrollsystem er laget og ligger tilgjengelig i barnehagens lokaler til
enhver tid.

15. TAUSHETSPLIKT OG OPPLYSNINGSPLIKT.

Barnehagen skal i
h.h.t barnehagelovens §20, 21 og 22 følge bestemmelsene om taushetsplikt og
opplysningsplikt til sosial og barneverntjenesten.

16. VEDTEKTENES VARIGHET.

Vedtektene er
fastsatt av eier. Vedtektene gjelder til de revideres som følge av at
eierforhold eller andre forhold endres. Vedtektene skal fatsettes av
barnehagens eier. Kommunen skal påse at vedtektene er innenfor lovens rammer.
Kopi av de til enhver gjeldende vedtekter sendes Lier kommune og til barnas
foreldre i forbindelse med opptak.